top of page

מצאו את ההבדלים #6

לפניכם מערך הקלפים הבא:

מצא את ההבדלים-היד המסוכנת.jpg

במקרה הראשון מהלך ההכרזה היה:

מצא את ההבדלים-היד המסוכנת - הכרזה-1.jpg

ובמקרה השני מהלך ההכרזה היה:

מצא את ההבדלים-היד המסוכנת - הכרזה-2.jpg

בשני המקרים החוזה 3NT מצד דרום. קלף ההובלה במקרה הראשון K♠, ובמקרה השני 7♠.

תכננו את המשחק בשני המקרים (תחרות קבוצות – חישוב IMP).

bottom of page