top of page

מצאו את ההבדלים #6 - פתרון

ספירת הלקיחות הבטוחות מסתכמת לשש לקיחות: 1 ב-♠, 3 ב-♥, 1 ב-♦ ו-1 ב-♣. את שלוש הלקיחות החסרות ניתן להשיג בכל אחת מסדרות המיינור. נוכל לבצע עקיפה וגם אם היא לא תצליח, עדיין תתבצע הגבהה של שלוש לקיחות – כנדרש לביצוע החוזה.

לפני שנחליט באיזו סדרה נבצע את העקיפה עלינו להבין את הסכנה האורבת לנו. לאחד המגנים יש חמישה  קלפים ב-♠. אם נבצע עקיפה באחת מסדרות המיינור והעקיפה תיכשל, ההגנה תזכה בנוסף בארבע לקיחות ב-♠ וניכשל בביצוע החוזה. השלב הראשון הוא לנתק את הקשר בין המגנים. עלינו לעכב את הזכייה ב-A♠ עד אשר לא יישארו קלפים לאחד המגנים, כך שאם הוא יזכה בלקיחה הוא לא יוכל לחזור בסדרה אל האורך של שותפו. במקרה זה אפשר להעזר בכלל ה-7: יש לנו חמישה קלפים בסדרת ה-♠, נפחית את המספר משבע ונקבל שתיים. כלומר עלינו לעכב פעמיים את הזכייה ולזכות רק בסיבוב השלישי בסדרה.

כעת עלינו להחליט מאיזו סדרת מיינור נשיג את הלקיחות החסרות. על פי ההכרזה, במקרה הראשון מערב מחזיק את האורך בסדרת ה-♠ ולכן עלינו להימנע מלמסור לו את היד – הוא מסומן כיד המסוכנת. אם כך נבחר לבצע הגבהה של סדרת ה-♦ משום שאנו עושים עקיפה אל היד הבטוחה. גם אם נפסיד ל-K♦ הרי למזרח לא יהיו קלפים ב-♠ לחזור לשותפו, בזכות העיכובים שביצענו.

הנה החלוקה במקרה זה:

מצא את ההבדלים-היד המסוכנת - חלוקה-1.jpg

במקרה השני היד המסוכנת נמצאת דווקא במזרח ולכן כדי להימנע מלמסור לו את השליטה נעבור לדומם בעזרת ה-A♥ ונבצע עקיפה בסדרת ה-♣. מערב יכול לזכות בלקיחה עם ה-K♣ אבל לא נותרו לו קלפים בסדרת השותף כך שהחוזה שלנו מובטח.

הנה החלוקה המלאה:

מצא את ההבדלים-היד המסוכנת - חלוקה-2.jpg

לסיכום: תחילה עלינו לעכב את הזכייה ב-A♠ עד הסיבוב השלישי בכדי לנתק את הקשר בין המגנים. על פי ההכרזה עלינו לסמן מי היד המסוכנת  ובהתאם לבחור את סדרת ההגבהה שלנו, זו שמאפשרת ביצוע עקיפה אל היד הבטוחה.

אתם מוזמנים לעקוב אחר מהלך המשחק באתר BBO.
חלוקה ראשונה:         https://tinyurl.com/y4nzwcpm

מצא את ההבדלים-היד המסוכנת - BBO-1.jpg

חלוקה שנייה:          https://tinyurl.com/y59bxoup

מצא את ההבדלים-היד המסוכנת - BBO-2.jpg
bottom of page