top of page

מצאו את ההבדלים #2

לפניכם שתי ידיים כמעט זהות. ההבדל הוא בקלף שהשותף משחק בלקיחה הראשונה (שיטת איתות סטנדרטית).

מהלך ההכרזה:

pic-1.jpg

יד #1

pic-2.jpg

יד #2

pic-3.jpg

החוזה ♥4 ע"י דרום, הובלה A♦.

אתם המגן במערב - תכננו את המשחק בשני המקרים (תחרות קבוצות – חישוב IMP).

ביד #1 השותף משחק בלקיחה הראשונה את ה-10♦, וביד #2 את ה-6♦.

bottom of page