top of page

מצאו את ההבדלים #2 - פתרון

אנחנו במערב רואים ביד שלנו שלוש לקיחות (AK♦ ו-A♣), דרושה לנו לקיחה נוספת להכשלת החוזה. מהיכן היא תגיע?

הכרוז פתח 1NT והראה 15-17 נק"ג. כלומר בידו מינימום 15 נקודות ואם נוסיף לכך את הנקודות שלנו ואת הנקודות שאנו רואים בדומם נגלה כי לשותף יש לכל היותר 3 נק"ג.

מה ניתן ללמוד מהקלף שהשותף שיחק בלקיחה הראשונה? כאשר אנו מובילים בסדרה, העדיפות הראשונה של השותף היא לתת לנו איתות על היחס (Attitude) בסדרה. השותף ישחק קלף 'עידוד' כאשר יש קלף גבוה בידו והוא מעוניין בהמשך בסדרה. כאשר מובילים אס כנגד חוזה עם שליט, לרוב גם ה-K נמצא בידי המוביל. השותף יעודד כאשר בידו ה-Q והוא מעוניין בהמשך בסדרה זו. ביד שלפנינו אנו רואים את ה-Q♦ בדומם כך שהאיתות על מיקומה חסר משמעות ואנו עוברים לעדיפות השנייה: איתות על חלוקה. בשיטת האיתות הסטנדרטית נשחק את הקלף הגבוה כאשר אנו מחזיקים דאבלטון וקלף נמוך כאשר יש לנו שלושה קלפים בסדרה.

ביד הראשונה השותף שיחק את ה-10♦, קלף גבוה המראה כי יש לו רק שני קלפים בסדרה. אם כך הלקיחה הרביעית שלנו בהגנה תגיע מחיתוך בסדרה ע"י השותף. אנחנו יכולים לזכות ב-K♦ ולהמשיך עם ה-3♦ לחיתוך ע"י השותף. ה-A♣ יהיה הלקיחה הרביעית (ניתן לזכות בו לפני שנותנים לשותף חיתוך ב-♦).

הנה היד המלאה:

pic-4.jpg

ביד השנייה השותף שיחק את ה-6♦. בחינת הקלפים הקטנים שבדומם וביד שלנו מראה כי זהו הקלף הנמוך ביותר שנותר, כלומר השותף מאותת עם הקלף הנמוך ביותר ומראה לנו כי יש לו שלושה קלפים בסדרה. אם כך, המשך בסדרה לא יעזור משום שלא רק שהשותף לא יחתוך אלא גם נגביה לכרוז את ה-Q♦ בדומם ונאפשר לו השלכת מפסיד מהיד הסגורה. נחזור לשאלה שאיתה התחלנו: מהיכן תבוא הלקיחה הנוספת?

ראינו כי ב-♦ לא יהיו לקיחות נוספות. הסינגלטון בדומם בסדרת ה-♣ מבשר כי כנראה לא תהייה לנו לקיחה נוספת בסדרה זו. אם ה-K♥ בידי הכרוז גם מסדרה זו לא תבוא הישועה. אם כך אנו זקוקים ללקיחה בסדרת ה-♠ והסיכוי היחיד שלנו הוא ששלוש הנקודות שהשותף מחזיק הן ה-K♠. עלינו להגביה את הלקיחה בסדרה לפני שהכרוז יגביה את ה-Q♦ (ולמעשה גם את ה-9♦) בדומם ולכן בלקיחה שנייה עלינו להוביל את ה-3♠. הנה היד המלאה:

pic-5.jpg

השותף ישחק את ה-K♠ (יד שלישית גבוה) והכרוז יזכה עם ה-A♠. כעת ההגנה תכשיל את החוזה כאשר ה-Q♠ הוגבהה להיות הלקיחה הרביעית.

bottom of page