top of page

מצאו את ההבדלים #1 - פתרון

ביד #1 יש לנו מפסיד ודאי בסדרה צדדית, ה-A♥. לפיכך עלינו לשחק את סדרת השליט כך שלא נפסיד אף לקיחה. אנו מקווים כי הסדרה מחולקת 2-2 כך שאם נשחק את הקלפים הגבוהים בסדרה נצליח למשוך את השליטים מידי המתנגדים ולזכות בחמש לקיחות סדרה ובכך לבצע את החוזה. הנה המצב שאנו מקווים לו:

משחק בטוח או הסיכוי היחיד-יד-1 - מלא.jpg

שחקנים מתקדמים בוודאי יזהו מצב נוסף שבו נזכה בכל הלקיחות בסדרה: אם נשחק את ה-K♠ ומזרח ישרת עם ה-J♠ או ה-Q♠, ע"פ העיקרון של הברירה המוגבלת נוכל לעקוף בסיבוב השני בסדרה מתוך הנחה שלרוב המגן השני מחזיק את הנכבד האחר.

 

ביד #2 המצב מעט שונה. בשיטת חישוב IMP ביצוע עם לקיחה עודפת הוא בעדיפות משנית להבטחת ביצוע החוזה. אין לנו מפסידים בסדרות הצדדיות כך שאם נצליח להבטיח כי נפסיד לכל היותר לקיחה אחת בסדרת השליט נבצע את החוזה. לפיך נבחר בטכניקת המשחק הבטוח ובלקיחה שנייה נשחק את ה-4♠ מהיד וכאשר מערב ישרת עם קלף נמוך נשים את ה-8♠(!) מהדומם. אם נפסיד לאחד הנכבדים הרי שהסדרה מחולקת 2-2 או 3-1 וה-AK♠ ימשכו את השליטים שנותרו בידי המגנים. לעומת זאת, אם זהו מערך הקלפים:

משחק בטוח או הסיכוי היחיד-יד-2 - מלא.jpg

ה-8♠ ששוחק מהדומם יזכה בלקיחה והבטחנו כי נפסיד לכל היותר לקיחה אחת בסדרה.

bottom of page