top of page

מצאו את ההבדלים #1 - פתרון (המשך)

הנה יד דומה נוספת:

משחק בטוח או הסיכוי היחיד-יד-3.jpg

החוזה ♠6 ע"י דרום, הובלה J♦. מהי תכנית המשחק במצב זה?

שוב השיקולים של לקיחה עודפת הם משניים ונרצה להגדיל את הסיכוי לביצוע החוזה. הפעם אנחנו לא יודעים האם יש לנו מפסיד בסדרה הצדדית (♥) כך שלא ברור האם אנחנו יכולים להרשות לעצמנו לשלם את הפרמיה של לקיחה אחת ע"י בחירה בטכניקת המשחק בטוח כדי להבטיח שלא נפסיד שתי לקיחות בסדרת השליט. לפיכך לפני שנפנה לטפל בסדרת השליט נברר את המצב ב-♥. בלקיחה שנייה נוביל את ה-6♥ מהיד ואם מערב ישחק נמוך נבצע עקיפה ע"י משחק של ה-Q♥ מהדומם. אם מזרח יזכה בלקיחה עם ה-K♥ אין לנו ברירה ונשחק על חלוקה של 2-2 בסדרת השליט, בדומה ליד #1.

אבל אם ה-Q♥ תזכה בלקיחה, כלומר אין לנו מפסיד בסדרות הצדדיות נוכל לבחור לשחק בדרך הבטוחה בסדרת השליט ע"י הובלת ה-2♠ מהדומם וכאשר מזרח ישחק נמוך נשרת עם ה-10♠ מהיד הסגורה. הנה מערך הקלפים שאנו מתגוננים נגדו:

משחק בטוח או הסיכוי היחיד-יד-3 - מלא.jpg

תכנית המשחק שלנו מורכבת מההחלטה כיצד לשחק בכל אחת מהסדרות ומהו הסדר שבו נשחק את הסדרות. כאשר ההחלטה כיצד לשחק סדרה מסוימת תלויה במצב בסדרה אחרת, נשחק כך שקודם יתברר המצב באותה סדרה אחרת ובהתאם נשחק בסדרה שבה אנו יכולים לבחור בטכניקות משחק שונות.

bottom of page