top of page

בעיה #43

כנגד ♠4 מערב הוביל את ה-4♥. מזרח זכה עם ה-K♥ והמשיך עם ה-A♥.
תכננו את המשחק.
43 - חסר אס בסדרה - פתרון.jpg

יש לנו 5 לקיחות בטוחות בסדרות הצדדיות (3 ב-♦, 2 ב-♣). 5 לקיחות נוספות בסדרת השליט יספיקו לנו לביצוע החוזה. אם השליטים מתחלקים 3-2 בין המגנים לא תהיה כל בעיה לבצע זאת. לאחר חיתוך בלקיחה השנייה, עלינו להוציא את ה-♠A, לזכות בכל חזרה, להוציא שליטים ולהשלים את ביצוע החוזה. כאשר הכל נראה פשוט אפשר לבדוק מה קורה אם סדרת השליט לא מתחלקת בצורה נוחה. ע"פ ההכרזה נראה שה-♠A נמצא בידי מזרח. אם זהו השליט היחיד שבידו הרי שאם נתחיל במשיכת השליטים עם ה-♠K מהיד הסגורה נאלץ למסור לקיחה נוספת ל-10♠ שבידי מערב. לפיכך המשחק הנכון הוא: להיכנס לדומם עם A♣ ולשחק את ה-5♠ לכיוון ידו של הכרוז. במקרה זה מזרח נאלץ לשחק את ה-♠A שעליו נשרת עם ה-7♠ (עם ה-4♠ חתכנו את הסיבוב השני של ה-♥). כעת ניתן למשוך את שלושת השליטים שנותרו בידו של המגן במערב.

העיקרון: כדאי לשחק אל קלפים נכבדים. במקום להתחיל ולהוביל עם הקלפים הגבוהים עדיף להוביל קלפים קטנים אליהם. יד זו היא רק דוגמא אחת ליתרון שבצורת משחק זו.
כמובן שכמו לכללים נוספים שלמדנו יש מקרים היוצאים מן הכלל אבל לרוב מומלץ לשחק באופן הזה.

Anchor 1

בעיה #44

כנגד 3NT מערב הוביל את ה-Q♠. תכננו את המשחק.

44 - חסר אס בסדרה - פתרון.jpg

יש לנו 5 לקיחות בטוחות (2 ב-♠, 1 ב-♥, 2 ב-♦). 4 לקיחות נוספות ניתן לפתח ב-♣. בחלוקה של 3-2 בסדרה אין חשיבות לסדר שבו נשחק את הקלפים כל עוד נתחיל עם הקלפים הנכבדים כדי להוציא את ה-A♣ מידי המגנים. מה קורה במקרה שהחלוקה היא 4-1? אם בידי מערב ארבעה קלפים עם ה-A♣ וה-10♣ אנחנו נאלץ להפסיד 2 לקיחות בסדרה (בצורת משחק סבירה, ללא הצצה בקלפי המגנים...). אם מזרח מחזיק ארבעה קלפים בסדרה תמיד נוכל להפסיד רק לקיחה אחת בסדרה (גם אם נתחיל עם ה-K♣ מהיד – נסו לבדוק בעצמכם את כל האפשרויות). המצב היחיד שבו ניתן להתגבר על 4 קלפים בידי מערב היא כאשר הקלף היחיד של מזרח הוא ה-10♣ או ה-A♣ (כפי שמופיע בתרשים היד). לשם כך לא נתחיל עם קלף נכבד אלא דווקא קלף קטן (6♣) לכיוון ידו של הכרוז. אם כך נזכה בקלף ההובלה בצפון ונשחק קלף קטן לכיוון הנכבדים של הכרוז.

העיקרון: כאשר הקלפים בסדרה מתחלקים בצורה סבירה בידי המגנים ואין חשיבות לסדר שבו נשחק את הקלפים שלנו בסדרה, ננסה לבדוק מה קורה בחלוקות הפחות סבירות והאם יש אפשרות להתגבר על חלוקות אלו.
במקרה הנתון נאמץ את הכלל של משחק אל קלפים נכבדים ובכך נבצע את החוזה גם בחלוקה זו.

Anchor 2

בעיה #45

כנגד ♥4 הוביל מערב את ה-K♠.
מזרח זכה עם ה-A♠ והמשיך עם ה-4♠ אל ה-J♠ של שותפו.
מערב המשיך עם ה-Q♠. תכננו את המשחק.

45 - חסר אס בסדרה - פתרון.jpg

יש לנו 7 לקיחות בטוחות בסדרות המיינור (3 ב-♦, 4 ב-♣). 3 לקיחות נוספות בשליט יספיקו לביצוע החוזה. ביד זו קל יותר לבדוק את מצב המפסידים: לאחר שהפסדנו את שתי הלקיחות הראשונות וחתכנו את הלקיחה השלישית ביד אנו נבצע את החוזה אם נגביל את מספר המפסידים שלנו בסדרת השליט למפסיד אחד בלבד. מלבד ה-A♥ חסרים לנו גם ה-J♥ וגם ה-10♥. מתוך ההכרזה סביר להניח שה-A♥ נמצא בידי מערב ולכן הדרך הנכונה לשחק את הסדרה היא 5♥ לכיוון ה-Q♥ שתזכה בלקיחה ולהמשיך עם קלפי ♥ קטנים משתי הידיים. לאחר שה-Q♥ זכתה בלקיחה אנו יודעים שה-A♥ במערב (כפי שחשדנו) ולכן אנו מחויבים לשחק קלף קטן מהיד בתקווה שבידי מערב היו רק שני קלפים בסדרה. צורת משחק זו מכונה "עקיפה מחייבת" (Obligatory finesse).

העיקרון: בחלוקת הקלפים הנתונה בסדרת ה-♥, אם יש לנו מידע אצל מי מהמגנים נמצא ה-A♥, ניתן לשחק לכיוון הנכבד הנמצא אחרי אותו מגן ולאחר מכן קלף קטן משתי הידיים. במקרה שה-A היה דאבלטון נצמצם את מספר המפסידים בסדרה לאחד בלבד.

הערה נוספת: אם כאשר מובילים מדרום את ה-5♥, מערב יכול לקפוץ עם ה-A♥ ולחזור ב-♠ נוסף כדי לנסות ולקדם לקיחה נוספת בשליט. במקרה זה אם נמשיך עם ההנחה שבידי מערב יש דאבלטון ב-♥ נצליח לבצע את החוזה.

Anchor 3
bottom of page