top of page

בעיה #37

כנגד ♠4 מערב הוביל את ה-10♥ ,שזכה בלקיחה. מערב המשיך עם 3♥ ל-J♥ של שותפו.
מזרח החזיר את ה-7♥. תכננו את המשחק.
חיתוך מעל-יד-37 - פתרון.jpg

יש לנו 8 לקיחות בטוחות (5 ב-♠, 3 ב-♦). ניתן לפתח לקיחות נוספות ב-♣, לאחר הוצאת ה-A♣ מהמגנים. הבעיה שלנו ביד זו היא לא הלקיחות אלא דווקא המפסידים. ההגנה לקחה את שתי הלקיחות הראשונות וכאמור אין אפשרות להימנע מהפסד ל-A♣, לפיכך אסור לנו להפסיד לקיחה נוספת. מתוך ההכרזה ומהלך המשחק ברור כי למערב אין יותר קלפים ב-♥ ולכן הוא יכול לחתוך. כדי למנוע ממנו את האפשרות הזו, עלינו לחתוך בקלף גבוה (Q♥) ולקוות לחלוקת שליטים 3-2 (סיכוי גבוה של 68%) כך שלא נפסיד שליט נוסף. לאחר חיתוך ה-♥, נוציא שליטים ונפתח את הלקיחות ב-♣.

העיקרון: כאשר אנו חוששים שמגן עלול לחתוך מעלינו יש לשקול חיתוך בקלף גבוה. עלינו לבדוק שהשימוש בקלף שליט גבוה לא יפתח לקיחת שליט להגנה.

Anchor 1

בעיה #38

כנגד ♠4 מערב הוביל את ה-A♣. הוא המשיך עם ה-K♣, שזכה בלקיחה.
בלקיחה השלישית מערב המשיך עם ה-Q♣. תכננו את המשחק.

חיתוך מעל-יד-38 - פתרון.jpg

יש לנו 9 לקיחות בטוחות (5 ב-♠, 2 ב-♥, 2 ב-♦), ניתן להשיג את הלקיחה החסרה ע"י חיתוך בדומם (היד הקצרה בשליט). לאחר שההגנה זכתה בשתי הלקיחות הראשונות בסדרת ה-♣ יש לנו הזדמנות לחתוך בדומם את הסיבוב השלישי. הבעיה היא שאם נחתוך עם קלף נמוך, מזרח יחתוך מעלינו ואם נחתוך עם קלף גבוה, נפסיד לקיחה בשליט בחלוקה של 3-1 (סיכוי של 50%). בכל אחד מהמקרים נהיה תלויים בעקיפה מוצלחת ב-♥. הפתרון הוא להשליך ♥ מהדומם (מפסיד על מפסיד) במקום לחתוך. בדרך זו אנו מחליפים את הסדרה שאותה נחתוך בדומם. במקום לחתוך ♣, שנכפה עלינו מוקדם מדי, נוציא שליטים ורק אז נחתוך ♥ בדומם.

העיקרון: ניתן להגדיל את מספר הלקיחות בשליט ע"י חיתוך ביד הקצרה. אם אנו חוששים מחיתוך מעל (over-ruff) אפשר להשליך מפסיד בסדרה אחרת ומאוחר יותר לחתוך קלף בסדרה זו.

Anchor 2

בעיה #39

כנגד ♠2 מערב הוביל את ה-K♦, שנלקח ע"י ה-A♦ במזרח. ההמשך עם ה-9♦ נלקח ע"י ה-J♦ במערב. בסיבוב השלישי שוחק 3♦ שנחתך ע"י 10♠ במזרח.
תכננו את המשחק.

חיתוך מעל-יד-39 - פתרון.jpg

יש לנו 4 לקיחות בסדרות הצדדיות (1 ב-♥, 3 ב-♣) ועלינו לזכות ב-4 לקיחות נוספות בסדרת השליט לביצוע החוזה. אם חלוקת השליטים המקורית היא 3-2, אין כל בעיה, אפשר לחתוך עם ה-♠K מעל ה-10♠ למשוך שני סיבובי שליט ולמסור שליט אחד בלבד להגנה. אבל אם החלוקה היא כפי שמופיע בתרשים היד אז החיתוך מעל יגרום לכך שניקח רק 3 לקיחות בשליט, מערב יזכה בלקיחות גם עם ה-♠J וגם עם ה-9♠. הדרך להתמודד עם הבעיה היא הימנעות מחיתוך מעל והשלכת מפסיד בסדרה אחרת. לאחר שנזכה בלקיחה הבאה נמשוך שליטים, כולל הוצאת השליט האחרון מידי מערב, ולאחר מכן ניקח את הלקיחות שלנו בסדרות הצדדיות.

העיקרון: חיתוך מעל המגן עלול להחליש את סדרת השליטים שלנו ולגרום לכך שאנו נמסור לקיחה נוספת בשליט. אם סדרת השליט שלנו איננה חזקה מספיק (חסרים קלפי ביניים) אפשר להשליך מפסיד בסדרה אחרת כדי לשמור על השליטה בסדרה.

Anchor 3
bottom of page