top of page

בעיה #37

חיתוך מעל-יד-37.jpg
כנגד ♠4 הוביל מערב את ה-10♥ ,שזכה בלקיחה. מערב המשיך עם 3♥ ל-J♥ של שותפו.
מזרח החזיר את ה-7♥. תכננו את המשחק.

בעיה #38

חיתוך מעל-יד-38.jpg

כנגד ♠4 הוביל מערב את ה-A♣. הוא המשיך עם ה-K♣, שזכה בלקיחה.
בלקיחה השלישית מערב המשיך עם ה-Q♣. תכננו את המשחק.

Anchor 1
Anchor 2
חיתוך מעל-יד-39.jpg

בעיה #39

כנגד ♠2 הוביל מערב את ה-K♦, שנלקח ע"י ה-A♦ במזרח. ההמשך עם ה-9♦ נלקח ע"י ה-J♦ במערב. בסיבוב השלישי שוחק 3♦ שנחתך ע"י 10♠ במזרח.
תכננו את המשחק.

Anchor 3
bottom of page