top of page

בעיה #34

כנגד ♠4 מערב הוביל את ה-Q♣. תכננו את המשחק.
משיכת שליט גבוה-יד-34 - פתרון.jpg

יש הרבה אסים ומלכים אבל העדר הנכבדים האחרים יוצר מחסור בלקיחות. בסדרות הצדדיות יש לנו 5 לקיחות (2 ב-♥, 2 ב-♦, 1 ב-♣) ללא פוטנציאל ללקיחות נוספות – אין סדרה ארוכה וכאמור אין קלפים גבוהים נוספים. לפיכך את 5 הלקיחות החסרות עלינו להשיג מסדרת השליט.

בלקיחה הראשונה נעכב את ה-A♣ ונזכה בו בלקיחה השנייה. כעת נמשוך שני סיבובים בסדרת השליט. בידי ההגנה נותר שליט גבוה (♠J) אבל אין טעם להוציא אותו מכיוון שבכך אנו משרתים עם שני שליטים, מהיד שלנו ומהדומם, כדי להוציא שליט בודד מידי המגנים.
נשחק את ה-A♥ וה-K♥ ואח"כ את ה-♦A וה-♦K ונמשיך עם חיתוך צולב של ♦ ו-♣ . מזרח יחתוך מעלינו אך מתוך ארבעת השליטים הקטנים שנותרו בדומם וביד לאחר משיכת שני סיבובים נזכה ב-3 לקיחות ונבצע את החוזה.

העיקרון: אם נשאר בידי המגנים קלף שליט יחיד והוא הגבוה ביותר, לרוב כדאי לא להוציא אותו כי בכך אנו מבזבזים שני שליטים שלנו, אחד מהיד ואחד מהדומם. יתכן שנוכל להשתמש בהם לחיתוך, כל אחד בנפרד.

Anchor 1

בעיה #35

כנגד ♠4 מערב הוביל את ה-K♥. ההגנה המשיכה ב-♥ והכרוז חתך את הסיבוב השלישי בסדרה. תכננו את המשחק.

משיכת שליט גבוה-יד-35 - פתרון.jpg

בהנחה שסדרת השליט מתחלקת 3-2 יש לנו 10 לקיחות (4 ב-♠, 2 ב-♦, 4 ב-♣). אם כך מה הבעיה?
אם נמשוך שני סיבובי שליט, נשאיר את השליט הגבוה (Q♠) בידי מזרח, ונעבור לסדרת ה-♣, אז מזרח יחתוך את הסיבוב השלישי בסדרה ומכיוון שאין כניסה נוספת לדומם לא נוכל לקחת את ה-♣ הרביעי ונפסיד בנוסף לשליט ושני הארטים גם לקיחה ב-♦. אם כך הבעיה היא מחסור בכניסות לדומם, ולכן לאחר K♠ ו-A♠ נמשיך ב-♠ נוסף כדי להוציא מהמגנים את השליט הגבוה. נזכה בלקיחה הבאה ונוכל לקחת את שאר הלקיחות שלנו ללא הפרעה. יש לשים לב לא לעשות חסימה ב-♣, נתחיל עם ה-K♣ ונמשיך ב-♣ קטן – קודם גבוהים מהיד הקצרה.

העיקרון: מי שמחזיק את השליט הגבוה שולט בתזמון ויכול לבחור מתי לקחת אותו (ע"י חיתוך). כאשר אנו מעוניינים לנטרל זאת, למשל כאשר יש לקיחות בדומם ללא כניסה צדדית, נעדיף למשוך את השליט הגבוה גם במחיר של שני שליטים שלנו כדי למנוע את האפשרות של ניתוק מהדומם.

Anchor 2

בעיה #36

כנגד ♥4 מערב הוביל את ה-♠Q. תכננו את המשחק.

משיכת שליט גבוה-יד-36 - פתרון.jpg

יש לנו 3 לקיחות בטוחות בסדרות הצדדיות (1 ב-♠, 2 ב-♣). לקיחה נוספת אפשר לפתח ב-♦, אבל העדר קלפי ביניים בסדרה זו מקטין את האפשרות ללקיחות נוספות בסדרה. אם כך עלינו להשיג 6 לקיחות בסדרת השליט! נצליח לעשות זאת אם לאחר שני סיבובים בסדרה נשתמש בארבעת השליטים שנותרו לחיתוך צולב.

לפני שמתחילים בביצוע התכנית יש לשים לב לבעיה נוספת. עלינו למסור את היד כדי לפתח לקיחה ב-♦. אם המגן שיזכה בלקיחה ישחק שליט גבוה הוא ישבש את התכנית שלנו לפיכך עלינו לפתח את הלקיחה לפני משיכת שני השליטים הגבוהים.

מהלך המשחק יהיה: נעכב את ה-A♠ בלקיחה הראשונה. בחלוקה זו למערב קשה לעבור לסדרת השליט אבל גם אם זה הוא יעשה זאת אנחנו נזכה בלקיחה ומיד נשחק ♦. נזכה  בחזרה הצפויה ב-♥ וכעת, לאחר שני סיבובי שליט, נותר בידי המגנים השליט הגבוה. עלינו לקוות שחיתוך ♠ אחד ו-♣ אחד בדומם ושני חיתוכי ♦ ביד יעברו ללא חיתוך מעל ובכך נשלים את ביצוע החוזה.

העיקרון: אם אנו מתכננים לבצע חיתוך צולב כדי לנצל את קלפי השליט שלנו בנפרד אבל עלינו למסור את היד למגנים כדי לפתח לקיחות בסדרות הצדדיות, לא נמשוך כלל שליטים כדי לא להשאיר שליט בידי ההגנה שישוחק כאשר נמסור להם את הלקיחה. לאחר שפיתחנו את הלקיחה נמשוך את הקלפים הגבוהים בשליט ונמשיך בחיתוך צולב.

Anchor 3
bottom of page