top of page

בעיה #31

כנגד 3NT מערב הוביל את ה-♠J . תכננו את המשחק.
חסימות-יד-31 - פתרון.jpg

יש לנו את 9 הלקיחות הדרושות לביצוע החוזה (1 ב-♠, 4 ב-♥, 4 ב-♦). הבעיה היא שיש חסימה בסדרת ה-♦. חסימה היא כאשר איננו יכולים לקחת ברצף את כל הלקיחות בסדרה מסוימת משום שבאחת הידיים נמצאים הקלפים הגבוהים בסדרה ואין אפשרות מעבר באותה סדרה ליד השנייה כדי לקחת את שאר הלקיחות בסדרה. בחלוקה זו ה-♦A נמצא בדומם וכדי לקחת את שאר הלקיחות בסדרה עלינו לחזור ליד הכרוז בעזרת סדרה אחרת.

לפיכך המשחק הנכון, לאחר זכייה עם ה-A♠ בלקיחה הראשונה, הוא 6♦ לכיוון ה-♦A, חזרה ליד עם ה-A♥, 3 לקיחות ב-♦ וכעת אפשר לחזור לסדרת ה-♥ כדי לקחת את שלוש הלקיחות הנוספות בסדרה.

העיקרון: כאשר אנו מזהים חסימה בסדרה עלינו 'לשחרר' את החסימה מוקדם ככל האפשר ע"י משחק של הקלפים הגבוהים ביד הקצרה. יש צורך בתכנון המעברים בין הידיים כדי לקחת את כל הלקיחות המגיעות לנו.

Anchor 1

בעיה #32

כנגד 3NT הוביל מערב את ה-J ♥. תכננו את המשחק.

חסימות-יד-32 - פתרון.jpg

לאחר ההובלה בסדרת ה-♥ יש לנו את 9 הלקיחות הדרושות לביצוע החוזה (2 ב-♠, 1 ב-♥, 5 ב-♦, 1 ב-♣). לצורך כך על סדרת ה-♦ להתחלק 2-2 או 3-1, סיכוי של 90%, שהוא סיכוי גבוה ולכן החוזה נראה מובטח. מה עלול להשתבש? מלבד סדרת ה-♦ אין לנו כניסות נוספות לדומם כך שעלינו לקחת את כל 5 הלקיחות בסדרה ברצף. בשל הערכים של הקלפים הנמוכים בסדרה, משחק לא זהיר עלול לגרום לחסימה בסדרה. אם לאחר הזכייה ב-K♥ נשחק את ה-3♦ לכיוון ה-♦A, לאחר שלושה סיבובים בסדרה נשאר עם 9♦ ביד ו-2♦, 4♦ בדומם כך שהסדרה נחסמה. כדי למנוע זאת עלינו לשחק את ה-7♦, 8♦, 9♦ מהיד שלנו על הקלפים הגבוהים בדומם. וכך בסיבוב הרביעי בסדרה נמשיך עם ה-4♦ בדומם שעליו ישוחק ה-3♦ מהיד ונוכל לקחת לקיחה גם עם ה-2♦.

העיקרון: עלינו להיזהר ולא ליצור חסימה בסדרה שבה לא הייתה חסימה מלכתחילה. אפשר לעשות זאת ע"י משחק של קלפים גבוהים מהיד הקצרה על הקלפים הגבוהים ביד הארוכה כך שבהמשך המשחק בסדרה יישארו ביד הקצרה קלפים קטנים יותר מהקלפים ביד הארוכה.

Anchor 2

בעיה #33

כנגד 3NT מערב הוביל את ה-Q ♥. תכננו את המשחק.

חסימות-יד-33 - פתרון.jpg

יש לנו 7 לקיחות בטוחות (4 ב-♠, 2 ב-♥, 1 ב-♣). 2 לקיחות נוספות אפשר לפתח בקלות בסדרת ה-♦, לאחר מסירת לקיחה ל-♦A יוגבהו 2 הקלפים הגבוהים הנוספים בסדרה ללקיחות. בדרך כלל כאשר חסרות לנו לקיחות ועלינו למסור לקיחה למגנים, נעשה זאת לפני שניקח את הלקיחות הבטוחות שלנו. אולם בחלוקה זו יש חסימה בסדרת ה-♠ כך שנשחק קצת אחרת.

בהובלת הפתיחה נזכה עם ה-K♥ ביד, כדי לשמור את ה-A♥ ככניסה עתידית לדומם. כעת נטפל בבעיית החסימה ונשחק את ה-A♠ וה-K♠. לאחר 'שחרור' החסימה נפנה להגבהת הקלפים ב-♦ ונשחק את ה-♦K. כאשר ההגנה תזכה בלקיחה עם ה-♦A יבוא ההמשך בסדרת ה-♥, אך אנו התכוננו לכך. מכיוון שדאגנו לשחרור החסימה בסדרת ה-♠ נוכל לזכות עם ה-A♥ בדומם. לקחת 2 לקיחות נוספות ב-♠ ולחזור ליד לקחת את הלקיחות הדרושות להשלמת החוזה.

העיקרון: כאשר חסרות לנו לקיחות לביצוע החוזה נשחק תחילה את הסדרה שבה נוכל לפתח לקיחות נוספות. אולם לפני כן יש לבדוק אם יש בעיה של חסימה בסדרה אחרת ואם צפויה בעיה של כניסות נשחרר תחילה את החסימה בסדרה ורק אז נשחק את הסדרה שבה אנו מתכוונים לפתח לקיחות נוספות.

Anchor 3
bottom of page