top of page

בעיה #16

כנגד 3NT מערב הוביל את ה-4♣, מזרח משחק את ה-J♣. תכננו את המשחק.
היד המסוכנת-יד-16 - פיתרון.jpg

יש לנו 6 לקיחות בטוחות (3 ב-♠, 1 ב-♥, 1 ב-♦, 1 ב-♣ אחרי הובלה בסדרה). ניתן לפתח לקיחות נוספות ב-♥ או ב-♦. באיזו סדרה לבחור?
לפני שנענה לשאלה זו נחזור ללקיחה הראשונה: מערב יצא ב-♣, מזרח שרת עם ה-J♣ וזכינו בלקיחה עם ה-K♣. כעת סדרת ה-♣ שלנו חשופה להתקפה מצד מזרח. אם הוא יוביל את הסדרה, אנו חסרי אונים ונפסיד 4 לקיחות בסדרה זו. לעומת זאת מערב אינו יכול לשחק ♣ מבלי לפתח עבורנו עוצר  נוסף בסדרה. אם כך מזרח הינו היד המסוכנת ואסור לנו לתת לו את ההובלה. ומכאן התשובה שלנו לשאלה באיזו סדרה נפתח לקיחות: נבחר בסדרה שבה אם נפסיד לקיחה נפסיד אותה למערב, שאינו היד המסוכנת עבורנו, בחלוקה זו סדרת ה-♦.

בלקיחה שנייה נשחק 2♠ אל ה-K♠ ונשחק ♦Q מהדומם וקלף קטן מהיד. מערב יזכה בלקיחה אך נזכה בחזרה שלו (כנראה ב-♥) וניקח 9 לקיחות לאחר שפיתחנו עוד 3 לקיחות ב-♦.

העיקרון: אם אחד המגנים הוא מבחינתו היד המסוכנת, אסור לנו שהוא יקבל את ההובלה, נבחר את הסדרה שנפתח בה לקיחות כך שנמנע מלתת לאותו מגן לקיחה.

Anchor 1

בעיה #17

כנגד 3NT מערב הוביל את ה-♠3, מזרח משחק את ה-♠Q. תכננו את המשחק.

היד המסוכנת-יד-17 - פיתרון.jpg

יש לנו 7 לקיחות בטוחות (1 ב-♠ אחרי הובלה בסדרה, 2 ב-♥, 1 ב-♦, 3 ב-♣).
ניתן לפתח לקיחות נוספות בסדרת ה-♦. אולם כדי לפתח את הסדרה יתכן שנאלץ לתת את היד למזרח, במקרה והעקיפה לא מצליחה (כמו בתרשים החלוקה). אם נזכה בלקיחה הראשונה עם ה-K♠ מזרח יהיה היד המסוכנת משום שאם הוא ישחק ♠ נוסף מערב יזכה ב-4 לקיחות נוספות להפלת החוזה.
אין לנו אפשרות להימנע מלתת את היד למזרח, אם כן מה עושים?

ניתן להוציא את העוקץ מידו של מזרח אם נמסור לו את היד כאשר כבר לא יהיו לו קלפים בסדרת ה-♠. ע"י עיכוב בלקיחה הראשונה, נרשה ל-Q♠ לזכות בלקיחה, ההמשך בסדרה יוציא למזרח את הקלף האחרון בסדרה. כאשר נזכה בלקיחה נוכל לעקוף כנגד ♦K וגם אם נפסיד את הלקיחה מזרח אינו יכול לשחק ♠ אל הקלפים הגבוהים שבידי שותפו.

העיקרון: ניתן להפוך את היד המסוכנת ליד שאינה מסוכנת ע"י עיכוב עד שיאזלו הקלפים בסדרה בידו של המגן המסוכן.

Anchor 2

בעיה #18

כנגד ♠4 הוביל מערב את ה-K♥. תכננו את המשחק.

היד המסוכנת-יד-18 - פיתרון.jpg

יש לנו 9 לקיחות בטוחות (6 ב-♠, 1 ב-♥, 2 ב-♣). ניתן לפתח לקיחה נוספת אם ה-♦A נמצא בידי מזרח או שסדרת ה-♣ מחולקת 3-3. כאשר יש שתי אפשרויות לביצוע החוזה ננסה לשלב את שתיהן כדי להשיג את מקסימום הסיכוי. אם ננסה קודם לשחק ♦ מהדומם לכיוון ה-♦K ויתברר שה-♦A במערב, נאלץ למסור 4 לקיחות (1 ב-♥, 2 ב-♦, 1 ב-♣) לפני שנבדוק את החלוקה ב-♣.

לפיכך עלינו לבדוק קודם את סדרת ה-♣. אך גם כאן יש בעיה. אם נפסיד את היד למזרח הוא ישחק ♦ ונאלץ למסור 2 לקיחות בסדרה, שיביאו להפלת החוזה. אם כך עלינו לבדוק את סדרת ה-♣ מבלי לתת את היד למזרח. אם מערב יצא מתוך KQJ♥ אפשר לעשות זאת ע"י טכניקת מפסיד על מפסיד.

נעכב את הזכייה בלקיחה הראשונה ונזכה עם ה-A♥ בהמשך בסדרה בלקיחה שנייה. נמשוך שני סיבובי שליט עם ה-A♠ ועם ה-K♠ וכעת נשחק את ה-10♥ ונשליך עליו מהיד את ה-7♣. מערב יזכה בלקיחה (השנייה להגנה) אך אינו יכול לקחת 2 לקיחות נוספות ב-♦. את החזרה שלו ב-♣ נזכה ביד עם ה-A♣ ונשחק ♣ נוסף אל ה-K♣ ונחתוך ♣ ביד. כאשר גילינו שהסדרה התחלקה 3-3 נעבור לדומם עם שליט ונזכה בלקיחה עם ה-8♣ להשלמת החוזה.

העיקרון: כאשר יש מספר דרכים לביצוע החוזה ננסה לשלב אותם כדי להגדיל את סיכוי ההצלחה.
ע"י טכניקת מפסיד על מפסיד ניתן להחליף את המפסיד שאנו נותנים להגנה כך שנמסור את היד ליד שאיננה מסוכנת עבורנו.

Anchor 3
bottom of page