top of page

בעיה #13

כנגד 3NT מערב הוביל את ה-Q♦ - תכננו את המשחק.
כניסות-יד-13 - פיתרון.jpg

יש לנו 7 לקיחות בטוחות (1 ב-♠, 2 ב-♥, 2 ב-♦, 2 ב-♣). המקור המבטיח ביותר לעוד 2 לקיחות הוא האורך של סדרת ה-♣. בחלוקה סבירה של 3-2  (68%) , נוכל לקחת 4 לקיחות בסדרה. האם יש בעיה?
בדומם יש רק כניסה אחת, A♣. אם נפתח את סדרה ה-♣ ע"י משיכת    ה-A ,♣K♣, וסיבוב נוסף בסדרה, אמנם נפתח 2 לקיחות בסדרה אבל לא תהיה לנו כניסה בדומם כדי להנות מהלקיחות שפיתחנו. כדי להתגבר על הבעיה נשחק קלף קטן ב-♣ מהיד ומהדומם בסיבוב הראשון בסדרה, ונתחמק מלקחת את הלקיחה. נזכה בחזרה בכל סדרה וכעת לאחר K♣, וקלף קטן ל-A♣, פיתחנו 2 לקיחות נוספות ואנו נמצאים בדומם כדי לקחת אותן.

העיקרון: כאשר אנו רוצים לפתח לקיחות בסדרה כמו סדרת ה-♣ ביד זו, עלינו למסור לקיחה למגנים. נוכל לבחור את העיתוי שבו נוותר על הלקיחה כדי להתגבר על בעיות. במקרה זה יש מחסור בכניסות לדומם, וע"י התחמקות (duck) מזכיה בלקיחה הראשונה בסדרה, נוכל בהמשך לזכות ב-A♣ בדומם כאשר אזלו הקלפים בסדרה אצל המגנים.

Anchor 1

בעיה #14

כנגד ♥4 מערב הוביל את ה-K♠. מזרח זוכה ב-A♠ ומחזיר את ה-10♠ שזוכה בלקיחה ומזרח ממשיך עם 5♠. תכננו את המשחק.

כניסות-יד-14 - פיתרון.jpg

יש לנו 9 לקיחות בטוחות (5 ב-♥, 1 ב-♦, 3 ב-♣). במקרה של חלוקה 3-2 בסדרת ה-♣, נוכל להשיג את הלקיחה העשירית בסדרה זו. למעשה נוכל להתגבר על חלוקה של 4-1 כאשר ה-J♣, נמצא במזרח עם עוד 3 קלפים בסדרה. נעשה זאת ע"י עקיפה. אם ה-♣ מחולק 4-1 כאשר למערב יש ארבעה קלפים, ונאלץ לתת לקיחה בסדרה, נוכל לנסות את העקיפה ב-♦ (למרות שעל פי ההכרזה רוב הסיכויים שה-K♦  נמצא המערב). אם כך כיצד נשחק?

נתחיל בחיתוך ה-♠ השלישי ומשיכת השליטים. כעת עלינו לבדוק מה המצב בסדרה ה-♣ כדי להחליט כיצד לשחק. בדומם נותרה כניסה אחת בלבד (A♣) ועלינו להיות בדומם ברגע הנכון, לאחר שגילינו כיצד סדרת ה-♣ מתחלקת. הדרך לעשות זאת היא ע"י K♣, ולאחר מכן קלף קטן וזכייה ב-A♣ בדומם. לאחר שני סיבובים בסדרה נדע בדיוק את החלוקה ונהיה בדומם כדי לעקוף ב-♣ במידת הצורך (כמו בחלוקה הנתונה), או לנסות את העקיפה ב-♦ אם נגלה שיש לנו מפסיד ב-♣ (או בניסיון ללקיחה עודפת אם ה-♣ התחלק 3-2).

העיקרון: כאשר יש מעט כניסות באחת הידיים ועלינו להחליט כיצד לשחק בהתאם לחלוקת הקלפים בסדרות השונות, ננסה לשחק כך שקודם נאסוף מידע (משחק גילוי – discovery play) ונגיע ליד עם מעט הכניסות כאשר מצאנו מהי הדרך הנכונה לביצוע החוזה.

Anchor 2

בעיה #15

כניסות-יד-15 - פיתרון.jpg

כנגד ♠4 מערב הוביל את ה-A♥, המשיך עם ה-K♥ ו-♥ נוסף שמזרח חתך.

מזרח עבר כעת ל-K♣ תכננו את המשחק.

בחלוקה סבירה בסדרת השליט יש לנו 9 לקיחות (6 ב-♠, 2 ב-♦, 1 ב-♣). לקיחה נוספת ניתן לפתח בסדרת ה-♦. הבעיה היא שאם נמשוך שליטים ולאחר מכן נפתח את סדרת ה-♦, נשאר ללא כניסות לדומם כדי לקחת את הלקיחה שפיתחנו.
את סדרת ה-♦ ניתן לפתח ע"י חיתוך הסיבוב השלישי בסדרה (לאחר K♦ ו-A♦) ותקווה לחלוקה של 3-3 (סיכוי של 36%). במקרה זה נוכל למשוך רק שני סיבובי שליט ולהיכנס לדומם עם השליט שנותר לאחר ביצוע החיתוך ב-♦.

ניתן לשפר מעט את הסיכוי לביצוע החוזה אם נניח שה-J♠ נמצא בידי מערב.
במקרה זה עלינו לשחק כך:
לאחר הזכייה ב-A♣ נשחק את ה-9♠ מהיד, ואם מערב לא מכסה נשים את ה-2♠ מהדומם. אם זכינו בלקיחה מצבנו טוב. נמשיך ב-K♦ ו-A♦, ונחתוך את הסיבוב השלישי ביד עם ה-A♠! נכנס שוב לדומם עם עקיפה ל-10♠ ונחתוך ♦ נוסף עם ה-K♠. כעת נמשוך את השליט האחרון ע"י קלף קטן לכיוון ה-Q♠ והנה אנו נמצאים בדומם כדי לזכות בלקיחה עם ה-9♦ שעליו נשליך ♣ מהיד.

העיקרון: כדי לפתח את סדרת ה-♦ בחלוקה זו דרושות 3 כניסות לדומם, שתיים לחיתוך וכניסה נוספת כדי לשחק את הקלף שהוגבה. בדומם יש רק שתי כניסות: Q♠ ו-♦A. כדי להשיג כניסה נוספת עלינו להניח שה-J♠ נמצא בידו של מערב וע"י עקיפה בסדרה השגנו כניסה נוספת.

Anchor 3
bottom of page