top of page

בעיה #1

כנגד 3NT מערב הוביל את ה-♦K. תכננו את המשחק.

יש לנו 6 לקיחות בטוחות (2 ב-♠, 3 ב-♥, 1 ב-♦). ניתן לפתח לקיחות נוספות בסדרת ה-♣.

מה הבעיה? ההגנה תיקח 4 לקיחות ב-♦, בנוסף ל-A♣ – סה"כ 5 לקיחות להכשלת החוזה.

מה אפשר לעשות? אם ה-A♣ נמצא בידי השחקן עם האורך ב-♦ אין לנו הרבה מה לעשות. לא נורא, גם בשולחנות האחרים הכרוז יכשל בביצוע החוזה. אבל אם ה-A♣ נמצא בידי המגן האחר אפשר למנוע את המעבר בין שחקני ההגנה ע"י עיכוב ה-♦A.

אם ניתן למערב לזכות בלקיחה, וניתן לו שוב לזכות בלקיחה הבאה עם ה-♦Q ונזכה עם ה-♦A רק בלקיחה השלישית ומיד נשחק ♣ אז כאשר מזרח יזכה בלקיחה עם ה-A♣ אין לו יותר קלפים בסדרת ה-♦ כדי לעבור לשותפו לגביית כל הלקיחות בסדרה. בצורה זו הבטחנו את ביצוע החוזה עם לקיחה עודפת.

 

העיקרון: עם 5 קלפים בסדרה שבה תקפו המגנים יש לבצע עיכוב פעמיים כדי לנתק את הקשר בין המגנים.

בעיה #2

כנגד 3NT מערב הוביל את ה-2♠ (רביעי מלמעלה), מזרת שיחק את ה-K♠.

תכננו את המשחק.

יש לנו 7 לקיחות בטוחות (1 ב-♠, 1 ב-♥, 4 ב-♦,  1 ב-♣). ניתן לפתח לקיחות נוספות בסדרת ה-♣. אפשר לנסות ולעקוף כנגד ה-K♣ וגם אם העקיפה תכשל יהיו לנו 2 לקיחות בסדרה ובסה"כ 9 להשלמת ביצוע החוזה.

מה הבעיה? ההגנה תיקח לקיחות נוספות ב-♠ אם העקיפה ב-♣ תיכשל. האם עלינו לעכב את הזכייה ב-A♠? התשובה היא לא! אם ההובלה היא אכן מסדרה בת 4 קלפים הרי שלהגנה יש לכל היותר 3 לקיחות בסדרה זו, והחוזה שלנו אינו בסכנה. אבל אם נעכב אז ההגנה, עם לקיחה אחת לטובתה, תעבור ל-♥ כדי לפתח עוד 3 לקיחות בסדרה זו. יחד עם ה-K♣ החוזה יופל.

לפיכך נזכה מיד ב-A♠ ונעקוף ב-♣. גם אם העקיפה נכשלת, כפי שמופיע בתרשים היד המלאה, ההגנה תיקח עוד 3 לקיחות ב-♠ אבל שאר הלקיחות יהיו שלנו להשלמת ביצוע החוזה.

 

העיקרון: לא תמיד נכון לעכב את הזכייה בסדרה שבה המגנים הובילו. אם קיימת סכנה בסדרה אחרת שאליה יעברו המגנים צריך לזכות בלקיחה מיד.

בעיה #3

כנגד 3NT מערב הוביל את ה-Q♠.

תכננו את המשחק.

יש לנו 4 לקיחות בטוחות (2 ב-♠, 2 ב-♥). ניתן לפתח לקיחות נוספות בסדרות המיינור, אך לשם כך נאלץ למסור את היד פעמיים, ל-♦A ול-A♣. האם ההגנה תצליח לפתח את סדרת ה-♠ ולקחת 3 לקיחות בסדרה? אם שני האסים מפוצלים ובידי כל מגן ישA  אחד אז עלינו לנחש איזו סדרת מיינור לתקוף תחילה. אם נבחר לא נכון, ♣ בתרשים היד הנתון, מזרח יזכה בלקיחה וימשיך

♠. כאשר מערב יזכה בלקיחה עם ה-♦A הוא ייקח עוד 3 לקיחות ב-♠ להכשלת החוזה.

כיצד אפשר להימנע מניחוש לא נכון? למרות שיש לנו 2 עוצרים בסדרה שבה תקפו המתנגדים, אבל מכיוון שעלינו להפסיד את היד פעמיים, עלינו לבצע עיכוב, ולהימנע מלזכות בלקיחה הראשונה. נזכה בהמשך ב-♠,  וכעת כאשר נמשיך ב-♣ מזרח יזכה בלקיחה אבל לא נותרו לו קלפים בסדרת ה-♠ כדי להמשיך את פיתוחה עבור ההגנה.

 

העיקרון: גם עם שני עוצרים בסדרה צריך לשקול עיכוב לניתוק הקשר בין המגנים אם עלינו למסור את היד לצורך פיתוח לקיחות יותר מפעם אחת.

Anchor 1
Anchor 2
Anchor 3
bottom of page