top of page

מצאו את ההבדלים #5 - פתרון

ניגש לתכנון המשחק ביד #1: ספירת לקיחות מראה כי יש לנו 2 ב-♠, 4 ב-♥ (ספירת הלקיחות הבטוחות בסדרת השליט מעט שונה) ואחת ב-♦. סה"כ 7 לקיחות ואת הלקיחות החסרות ניתן להשיג על ידי חיתוך ה-♠ הרביעי בדומם, עקיפה מוצלחת ב-♦ והגבהה ב-♣.

כאשר נבדוק את מצב המפסידים נראה כי יש לנו מפסיד אחד בטוח ב-♠, את המפסיד השני בסדרה נחתוך בדומם. וכמובן יש לנו שני מפסידים בטוחים נוספים: A♥ ו-A♣. אם כך כדי לבצע את החוזה אנו זקוקים למיקום נוח של ה-K♦, כך שעקיפה מוצלחת תאפשר להימנע ממפסיד בסדרה. כלומר הסיכוי היחיד לביצוע החוזה הוא אם ה-K♦ בצד מזרח. אם כך נזכה בלקיחה הראשונה, נוציא את השליטים מידי המגנים ולבסוף ננסה את העקיפה ב-♦.

זהו המצב שאנו מקווים לו:

pic-3.jpg

ביד #2 המצב לכאורה די דומה. ספירת הלקיחות דומה (שבע לקיחות בטוחות) וניתן להגביה עוד שתי לקיחות ב-♣ ועקיפה מוצלחת ב-♦ תניב את הלקיחה העשירית. הקוראים חדי העין ישימו לב כי גם אם העקיפה נכשלת אז ה-J♦ בדומם מוגבה ללקיחה. ומה לגבי מצב המפסידים? הפעם יש לנו רק ארבעה מפסידים: אחד בכל סדרה. אם כך אולי כדאי לנצל את המצב בסדרת ה-♦ כדי להיפטר מהמפסיד ב-♠?  בהובלת הפתיחה ההגנה החלה להפוך את המפסיד האיטי שלנו בסדרה למפסיד מהיר – כזה שהם יכולים לזכות בו כאשר הם בהובלה. אולם כעת המפסיד עדיין אינו חשוף. אם נטפל בו תחילה וננסה להיפטר ממנו על ידי השלכה על ה-J♦ נצמצם את מספר המפסידים שלנו לשלוש גם אם העקיפה ב-♦ לא תצליח.

אז איך עושים את זה? נדרש תכנון מדויק. כמובן שלא נתחיל במשיכת השליטים מכיוון שההגנה תמשיך בסדרת ה-♠ ותהפוך את המפסיד שלנו לחשוף. עוד נדרש לשים לב כי בדומם יש רק כניסה מהירה אחת, ה-K♠, ואנחנו נזדקק לכניסה זו לאחר שה-J♦ יוגבה ללקיחה.
מהלך המשחק יהיה: נזכה בלקיחה הראשונה עם ה-A♠ ביד הסגורה. נוותר על עקיפה ב-♦ ונשחק A♦ ואחריו את ה-Q♦. אחד המגנים יזכה בלקיחה עם ה-K♦ וימשיך ב-♠. נזכה בלקיחה עם ה-K♠ בדומם ומיד נשחק את ה-J♦ ונשליך עליו את ה-9♠ מהיד – העלמנו את המפסיד בסדרה. כעת אפשר להמשיך עם הוצאת השליטים וביצוע הגבהה בסדרת ה-♣.

בדרך זו נבצע את החוזה גם אם ה-K♦ נמצא במערב כמו במערך קלפים זה:

pic-4.jpg

המצב ב-♦ הוא תבנית של עקיפה: AQ ביד אחת – הדוגמה "הקלאסית". אולם אם יש באפשרותנו לבצע הגבהה בסדרה, במקרה זה של ה-J♦ בדומם, ועל ידי הגבהה זו יתאפשר לנו להשליך מפסיד בסדרה אחרת זו דרך בטוחה יותר לצמצם את מספר המפסידים שלנו, עקיפה זה רק 50%.
 

לתגובות: toolbox.bridge@gmail.com

bottom of page