top of page

מצאו את ההבדלים #4 - פתרון

במקרים רבים המפתח למשחק ההגנה הנכון הוא למקם את הקלפים החסרים הנמצאים אצל הכרוז והשותף. לשם כך יש לשמור על כללים המוסכמים על השותפות איזה קלף לשחק בכל מצב.

הכלל המקובל הוא כי אם שותפכם הוביל בקלף קטן ואתם שיחקת את הקלף הגבוה ביותר שלכם ("יד שלישית גבוה") וזכיתם בלקיחה אזי:

אם נשארו לנו שני קלפים בסדרה נחזור בקלף הגבוה יותר.

אם נשארו לנו שלושה קלפים בסדרה נחזור בנמוך שבהם (למעט מקרים שבראש השלישייה שנותרה לנו יש שני קלפים גבוהים ברצף).

(עוד על הנושא ניתן לקרוא בספר "ארגז הכלים של ההגנה בברידג'")

אם השחקן במזרח שיחק בלקיחה שנייה על פי כללים אלו אנו במערב יכולים 'לדמיין' את החלוקה של סדרת ה-♥ מסביב לשולחן.

במקרה הראשון השותף חזר בלקיחה השנייה עם ה-5♥. זהו הקלף הנמוך ביותר שאנחנו לא רואים (ה-2♥ נמצא בדומם וביד שלנו נמצאים ה-3♥ וה-4♥, שהיה קלף ההובלה). אם כך זהו הקלף הנמוך ביותר הנמצא בידי השותף כך שלא יתכן שנותרו בידו רק שני קלפים, שהרי אז הוא היה מוביל את הגבוה מביניהם. אם כך לשותף נותרו שלושה קלפים והוא חזר בנמוך שבהם. אפשרות נוספת היא שזהו הקלף היחיד שנותר בידי השותף אולם במקרה זה הכרוז היה מחזיק את ה-QJT6♥ והוא כנראה היה משרת עם ה-6♥ בלקיחה הראשונה. האפשרות הסבירה יותר היא שלשותף היו ארבעה קלפים בסדרה ולכרוז רק שניים כפי שמופיע בתרשים היד המלאה:

pic-4.jpg

לאחר שהגענו למסקנה זו המשך ההגנה ברור: יש לזכות בלקיחה השנייה עם ה-A♥ ולשחק קלף קטן אל ה-J♥ של השותף, שיחזור בסדרה כך שנזכה בחמש הלקיחות הראשונות להכשלת החוזה. אם נרשה לכרוז לזכות בלקיחה עם ה-Q♥, הוא יבצע את החוזה עם לקיחה עודפת.

 

במקרה השני מזרח שיחק בלקיחה השנייה את ה-6♥. שוב יתכן כי זהו הקלף היחיד שנותר לו אולם במקרה זה הכרוז היה משחק את ה-5♥ בלקיחה הראשונה. אם כך לשותף, אחרי שזכה בלקיחה הראשונה עם ה-K♥, נותרו שני קלפים והוא חזר בגבוה מביניהם. במקרה זה הכרוז החזיק את ה-QJT♥, ומובטחת לו לקיחה בסדרה. אם נזכה בלקיחה השנייה ונמשיך סיבוב נוסף בסדרה, אמנם נפתח שתי לקיחות נוספות בסדרה אולם בהעדר כניסות בסדרות האחרות לא נוכל לזכות בלקיחות אלו. עלינו לקוות שהשותף יכול לזכות בלקיחה באחת הסדרות האחרות וכדי לשמור על קשר בין השותפים עלינו להתחמק מזכייה (duck) בלקיחה השנייה ולשחק קלף קטן!

 

 

אנו מקווים כי זוהי החלוקה המלאה:

pic-5.jpg

הכרוז יזכה בלקיחה עם ה-Q♥ אולם עדיין יש לו רק שמונה לקיחות בטוחות. את הלקיחה התשיעית הוא חייב להשיג מסדרה ה-♣. כאשר תשוחק סדרה זו מזרח יזכה מיד בלקיחה עם ה-A♣ ויחזור עם ה-5♥ אל ה-A♥ שלנו ואחריו שתי לקיחות בסדרה יובילו להכשלת החוזה.

 

לתגובות: toolbox.bridge@gmail.com

bottom of page