top of page

מצאו את ההבדלים #3 - פתרון

בשתי הידיים יש לנו שבע לקיחות בטוחות (1 ב-♠, 1 ב-♥, 4 ב-♦ ו-1 ב-♣). שתי הלקיחות החסרות יגיעו מסדרת ה-♣, גם אם בעקיפה שנבצע נפסיד ל-K♣. מערב הוביל ב-K♠, כנראה שיש לו אורך בסדרה.
ההבדל בין שתי הידיים הוא כיוון העקיפה ב-♣, למי מהמגנים נאלץ למסור את השליטה במקרה של כישלון בעקיפה?

ביד #1 נבצע את העקיפה כנגד מערב. אם מזרח יזכה עם ה-K♣ הוא ימשיך ב-♠ ואנו בסכנת הפסד של ארבע לקיחות בסדרה, שיובילו להפלת החוזה. עלינו לנתק את הקשר בין המגנים ולכן עלינו לעכב את הזכייה בלקיחה הראשונה עם ה-A♠. אמנם אנו מחזיקים את ה-J♠ אולם אם ההובלה בסיבוב השני בסדרה תהיה מכיוון מזרח ההגנה תבצע עקיפה ותזכה בארבע לקיחות בסדרה.

הנה החלוקה המלאה, שאנו מתגוננים כנגדה:
 

pic-3.jpg

לעיכוב בלקיחה הראשונה יש יתרון כפול: הוא מנתק את הקשר בין המגנים וגם אינו מאפשר למערב להמשיך ולתקוף את הסדרה משום שהמשך ב-♠ מכיוון מערב יבטיח עוצר כפול בסדרה ונוכל לבצע את החוזה עם לקיחה עודפת.

ביד #2 העקיפה ב-♣ היא כנגד מזרח. אם נזכה בלקיחה הראשונה עם ה-A♠, ה-J5♠ ישמשו הגנה כנגד המשך ההתקפה בסדרה מצדו של מערב, כאשר הוא יזכה בלקיחה עם ה-K♣.

הנה החלוקה המלאה:
 

pic-4.jpg

במקרה זה נזכה בלקיחה הראשונה עם ה-A♠. נכנס לדומם ע"י הובלת ה-J♦ ולקיחה-מעל בדומם עם ה-K♦. נבצע את העקיפה ב-♣ ונפסיד ל-K♣. כאמור מערב אינו יכול להמשיך את ההתקפה ב-♠ מבלי למסור לנו לקיחה בסדרה וכעת הגבהנו שתי לקיחות ב-♣, מספיק לביצוע החוזה.

bottom of page