top of page

מכריזים נכון #7 - פתרון

מכריזים נכון 07 - 0.jpg

איזו מהידיים מתאימה להכרזה זו, כיצד תכריזו את שתי הידיים האחרות?

מכריזים נכון 07 - 1.jpg
מכריזים נכון 07 - 2.jpg
מכריזים נכון 07 - 3.jpg

יד #1

יד #2

יד #3

התשובה הנכונה היא יד #3 – יש לנו יד מאוזנת עם 13 נק"ג, לא מספיק לפתיחה 1NT, כך שללא חמישייה בסדרת מייג'ור נכריז את סדרת המיינור הארוכה יותר - ♦1

יד #1 – יד מאוזנת עם 16 נק"ג מתאימה להכרזת 1NT.

יד #2 – עם פחות מ-15 נק"ג ורביעיות בשתי סדרות המיינור נכריז את הסדרה הנמוכה יותר - ♣1.

bottom of page