top of page

מכריזים נכון #5 - פתרון

מכריזים נכון 05 - 0.jpg

איזו מהידיים מתאימה להכרזה זו, כיצד תכריזו את שתי הידיים האחרות?

מכריזים נכון 05 - 1.jpg

יד #1

מכריזים נכון 05 - 2.jpg

יד #2

מכריזים נכון 05 - 3.jpg

יד #3

התשובה הנכונה היא יד #2 –בהכרזת ♠1 השותף הבטיח ארבעה קלפים בסדרה, ולכן נתמוך בו אם גם לנו יש ארבעה קלפים בסדרה (תמיכה מבטיחה כי יש לנו ביחד שמונה קלפים בסדרה). היד שלנו שייכת לתחום הפותח החלש ולכן נתמוך בו בגובה המינימאלי ונכריז ♠2.

ביד #1 אין לנו ארבעה קלפים בסדרת השותף ולכן לא נוכל לתמוך בו. הכרזת 1NT תתאר היטב את היד שלנו: 14 נק"ג ויד מאוזנת.

ביד #3 יש לנו תמיכה בסדרת השותף אולם היד יותר חלוקתית (שישה מפסידים) ולכן נכריז ♠3 ונזמין את השותף למשחק מלא אם הוא שייך לתחום המשיב הבינוני.

bottom of page