top of page

מכריזים נכון #3 - פתרון

מכריזים נכון 03 - 0.jpg

איזו מהידיים מתאימה להכרזה זו, כיצד תכריזו את שתי הידיים האחרות?

מכריזים נכון 03 - 1.jpg

יד #1

מכריזים נכון 03 - 2.jpg

יד #2

מכריזים נכון 03 - 3.jpg

יד #3

התשובה הנכונה היא יד #1 – במצב שבו המשיב קרא פאס לאחר שפתחנו את ההכרזה בקריאה של 1 בסדרה, הכרזת 1NT בסיבוב השני מבטיחה יד מאוזנת עם 18-19 נק"ג ועוצר בסדרת היריב.

יד #2 חלשה מדי להכרזת 1NT, עלינו להכריז פאס. למשיב יש 0-5 נק"ג כך שלכל היותר יש לצד שלנו 19 נק"ג. ללא חלוקה מיוחדת עדיף להגן כנגד ♥1.

יד #3 חזקה מספיק כדי לא לוותר על הניסיון לזכות בחוזה. נכריז ♠1. אין צורך בקפיצה! אנו מתחרים על חוזה חלקי.

bottom of page