top of page

מכריזים נכון #1 - פתרון

מכריזים נכון 01 - 1.jpg

איזו מהידיים מתאימה להכרזה זו, כיצד תכריזו את שתי הידיים האחרות?

מכריזים נכון 01 - 2.jpg

יד #1

מכריזים נכון 01 - 3.jpg

יד #2

מכריזים נכון 01 - 4.jpg

יד #3

התשובה הנכונה היא יד #3 – כאשר הפותח מכריז 1NT בסיבוב השני הוא מראה 12-14 נק"ג ללא תמיכה בסדרת המשיב.

יד #1 – יש לנו 15 נק"ג ולפיכך נפתח בהכרזת 1NT.

יד #2 – עם תמיכה של ארבעה קלפים בסדרת המייג'ור של המשיב נכריז ♥2 בסיבוב השני.

bottom of page