top of page

מכריזים נכון #14 - פתרון

מכריזים נכון 014 - 0.jpg

איזו מהידיים מתאימה להכרזה זו, כיצד תכריזו את שתי הידיים האחרות?

יד #1

יד #2

יד #3

התשובה הנכונה היא יד #1 – הכרזת סדרה חדשה בגובה 2, גם לאחר התערבות של היריב, מחייבת +11 נק"ג וסדרה בת חמישה קלפים (יש אסכולות הטוענות כי מספיקות 10 נק"ג). יד זו עומדת בכל התנאים.

יד #2 – ההכרזה הנכונה עם יד זו היא דאבל. יש לנו סדרה בת שישה קלפים אבל רק 8 נק"ג. נשתמש בנגטיב דאבל, כלומר נכפיל ואם תהיה לנו הזדמנות נכריז את סדרת ה-♥ בסיבוב הבא. נראה חמישה קלפים לפחות אבל פחות מ-11 נק"ג.

יד #3 – פאס! אין לנו מספיק נקודות כדי להכריז. להכרזה חופשית נדרשות 7 נק"ג (וגם הערך של ה-J♠ מפוקפק).

מכריזים נכון 014 - 123.jpg
bottom of page