top of page

מכריזים נכון #13 - פתרון

מכריזים נכון 012 - 0.jpg

איזו מהידיים מתאימה להכרזה זו, כיצד תכריזו את שתי הידיים האחרות?

יד #1

יד #2

יד #3

התשובה הנכונה היא יד #2 – בהכרזת הפתיחה נכריז את הסדרה הארוכה יותר, ♣, ובהכרזה השנייה נשלים את תיאור היד הדו-סדרתית על ידי הצגת רביעייה בסדרת ה-♦. כמובן שהצגת סדרה שנייה הגבוהה מהראשונה מחייבת לפחות 17 נק"ג (רברס-ביד).

יד #3 – יש לנו בדיוק את אותה חלוקה אולם רק 14 נק"ג. בלית ברירה נחזור על הסדרה הראשונה ונכריז ♣2.

יד #1 – כאשר יש לנו שתי חמישיות נכריז תחילה את הסדרה הגבוהה יותר ולכן עם יד זו נפתח בהכרזת ♦1.

מכריזים נכון 013 - 123.jpg
bottom of page