top of page

מכריזים נכון #12 - פתרון

מכריזים נכון 012 - 0.jpg

איזו מהידיים מתאימה להכרזה זו, כיצד תכריזו את שתי הידיים האחרות?

יד #1

יד #2

יד #3

התשובה הנכונה היא יד #2 – כאשר המשיב מכריז 1NT כהכרזה חופשית (Free Bid), כלומר לאחר התערבות המתנגד, הוא מראה 7-10 נק"ג עם יד מאוזנת ועוצר בסדרת המתנגד.

יד #1 – אולם כאשר יש למשיב אפשרות להציג סדרת מייג'ור אין לדלג על הסדרה. במקרה זה נכריז ♠1 המבטיח +7 נק"ג עם רביעייה בסדרה (לאחר פתיחה ♣1 והתערבות ♦1 – במקרים אחרים הכרזת המייג'ור תבטיח חמישה קלפים בסדרה)

יד #3 – ללא עוצר בסדרת המתנגד וללא סדרת מייג'ור שניתן להכריז אפשר לתמוך בשותף עם חמישייה בסדרתו. עם יד זו נכריז ♣2.

מכריזים נכון 012 - 123.jpg
bottom of page