top of page

מכריזים נכון #10 - פתרון

מכריזים נכון 010 - 0.jpg

איזו מהידיים מתאימה להכרזה זו, כיצד תכריזו את שתי הידיים האחרות?

מכריזים נכון 010 - 1.jpg
מכריזים נכון 010 - 2.jpg
מכריזים נכון 010 - 3.jpg

יד #1

יד #2

יד #3

התשובה הנכונה היא יד #2 – יד מאוזנת עם 18-19 נק"ג לא ניתן להראות בהכרזה אחת. במקרה זה נפתח בהכרזת ♦1 ולאחר התשובה של ♥1 מהשותף נכריז NT בקפיצה – 2NT וכך נראה יד מאוזנת עם תחום נקודות 18-19.

יד #1 – כאשר פתחנו את היד והכרזנו ♦1, התכוונו להכריז בהמשך 2NT כדי להראות את תחום הנקודות הנדרש. השותף הכריז ♥1 וכעת אנו יודעים על התאמה במייג'ור עם 24 נק"ג לפחות בידי השותפות. נכריז משחק מלא בתמיכה - ♥4.

יד #3 – הפעם היד שלנו חצי מאוזנת. נוכל להראות את הסדרה השנייה שלנו עם +18 נק"ג על ידי הכרזת ♠2 בסבוב השני (רברס ביד).

bottom of page