top of page

מכריזים נכון #8 - פתרון

מכריזים נכון 08 - 0.jpg

איזו מהידיים מתאימה להכרזה זו, כיצד תכריזו את שתי הידיים האחרות?

מכריזים נכון 08 - 1.jpg
מכריזים נכון 08 - 2.jpg
מכריזים נכון 08 - 3.jpg

יד #1

יד #2

יד #3

התשובה הנכונה היא יד #2 – יש לנו 8 נק"ג, לא מספיק כדי להציג סדרה חדשה בגובה 2. אז למרות שהיינו רוצים להציג את סדרת ה-♣ נכריז 1NT. ידו של המשיב המכריז 1NT איננה חייבת להיות מאוזנת.

יד #1 – יד מאוזנת עם 8 נק"ג מתאימה להכרזת 1NT אבל לא על חשבון הצגת סדרת מייג'ור. יש לנו רביעייה ב-♠ ולכן נכריז ♠1.

יד #3 – יד מאוזנת לחלוטין עם 9 נק"ג, שוב מתאימה להכרזת 1NT אולם אם יש לנו שלושה קלפים (לפחות) בסדרת הפותח נעדיף להראות את התמיכה ונכריז ♥2.

bottom of page