top of page

מכריזים נכון #2 - פתרון

מכריזים נכון 02 - 0.jpg

איזו מהידיים מתאימה להכרזה זו, כיצד תכריזו את שתי הידיים האחרות?

מכריזים נכון 02- 1.jpg

יד #1

מכריזים נכון 02 - 2.jpg

יד #2

מכריזים נכון 02 - 3.jpg

יד #3

התשובה הנכונה היא יד #2 – זוהי הכרזת "רברס ביד" (Reverse Bid), המבטיחה +18 נק"ג וחמישייה בסדרה הראשונה (♦) ורביעייה בסדרה השנייה (♥).

יד #1 חלשה מדי להכרזת רברס ולכן בסיבוב השני הפותח יחזור שוב על הסדרה הארוכה שלו ויכריז ♦2.

יד #3 חזקה מספיק להכרזת רברס אולם אין לנו את החלוקה המתאימה (5-4). כדי להראות יד מאוזנת עם 18-19 נק"ג הפותח יכריז בסיבוב השני 2NT.

bottom of page